Tuesday, September 26, 2006

unprincipled unity / civility.

(24 กันยายน 2549)พวกฝ่ายขวาชอบเรียกร้องว่า "เราคนชาติเดียวกัน ควรมีเอกภาพกันไว้"
"เราคนชาติเดียวกัน ควรมีความรักซึ่งกันและกันไว้" ("คนไทยด้วยกัน รักกันไว้")

ที่พวกฝ่ายขวาพูดแบบนี้ ก็พอจะ "เข้าใจ" ได้อยู่

แต่ในหมู่พวกที่เรียกว่า "ภาคประชาชน" เรียกร้องว่า "เรา "ภาคประชาชน" ด้วยกัน ควรแสดงความ civility and respect ต่อกัน"
นี่ไม่ทราบจะให้อธิบายอย่างไร?

เอกภาพ, civility and respect นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานอะไร?

ผมไม่เคยเห็นใครในหมู่ที่เรียกตัวเองว่า "ภาคประชาชน" เสนอให้ถกเถียงว่า ที่ "เอกภาพ" และ "ดีๆต่อกัน" ในเวลาที่ผ่านมาน่ะ
วางอยู่บนพื้นฐานอะไร?

(คงไม่ใช่ "คนไทยด้วยกัน" แน่ๆ)

คำตอบประเภท "เป็น "ภาคประชาชน" ด้วยกัน" น่าสมเพชพอๆกับ "คนไทยด้วยกัน"

อันที่จริง น่าสมเพชยิ่งกว่าด้วยซ้ำ

เพราะ "ชุมชน" นี้ เหนืออื่นใด เป็นชุมชนการเมือง

หรือคนที่เรียกร้อง จะบอกว่าตัวเอง สนับสนุน "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" เหมือนๆ เสน่ห์, จอน, นิธิ, เกษียร, ฯลฯ ? ? ?