Monday, September 25, 2006

ไอเดีย "ปฏิรูปการเมือง" มีลักษณะปฏิกิริยาตั้งแต่ต้น น่าเศร้าที่...

(20 กันยายน 2549)ตั้งแต่เมื่อ 10 ปีก่อน เมื่อประเวศ กับคณะ เปิดรณรงค์ ภายใต้คำขวัญ "ปฏิรูปการเมือง" ผมมีความเห็นโดยตลอด (มาจนขณะนี้) ว่า ไอเดียเรื่อง "ปฏิรูปการเมือง" มีลักษณะ ปฏิกิริยา แอนตี้ประชาธิปไตยอย่างถึงราก (ดูบทความที่ผมเขียนโต้คำนูญ ในผู้จัดการรายวัน สิงหาคม 2538) ที่น่าเศร้า น่าโกรธ น่าสมเพช คือการที่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "ภาคประชาชน" ได้รับเอาไอเดียนี้มาใช้เป็นของตน และทำให้ไอเดียนี้มีความหมายในเชิง "อุดมคติ".... (หนึ่งในความน่าผิดหวังของการสัมมนาเชียงใหม่ ในฟ้าเดียวกันเล่มล่าสุดคือ ไม่มีใครยอมพูดถึงลักษณะปฏิกิริยาของไอเดียนี้ ในแง่รากเหง้าและ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ (ซึ่งไม่ใช่เพียงประเด็น elitist เช่น กรณีที่สมชาย พูดเท่านั้น) และอภิปราย ในลักษณะที่ราวกับว่านี่เป็นอะไรบางอย่างที่เรา "รับมาใช้อย่างสำเร็จรูป" (ในแง่ไอเดีย) ได้.... โดยแก่นแท้ นี่คือไอเดีย "ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" สิ่งที่เป็น irony คือ ต้องให้บรรดา "ผู้นำเหล่าทัพ-ตำรวจ" มาแสดงให้เห็น "ธาตุแท้" ของไอเดียนี้...

ประเด็นไอเดียเรื่อง "ภาคประชาชน" ก็เช่นกัน ...